หน่วยงานราชการไทย

สถานที่ติดต่อ : 0/000 ซ.1 แยก 3 สะพานสูง กรุงเทพ
ติดต่อ : 080 000 0000
thzh-CNen

ยินดีต้องรับสู่เว็บไซต์

หน่วยงานราชการไทย

   ส่วนราชการ หมายถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบให้บริการสาธารณะทางปกครองซึ่งเป็นภารกิจหลักของรัฐ ให้บริการเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งกำไร ใช้งบประมาณแผ่นดิน ใช้อำนาจฝ่ายเดียวของรัฐเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรม บุคลากรมีสถานะเป็นข้าราชการและรัฐต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการกระทำของหน่วยงาน

 

     อีกอย่างหนึ่งคือ กองทุนที่เป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจของรัฐ หมายถึง นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยตราเป็นพระราชบัญญัติเนื่องจากต้องการอำนาจรัฐในการบังคับฝ่ายเดียว ต่อภาคเอกชนหรือประชาชนในการสมทบเงินเข้ากองทุน ฯลฯ

ทั้งหมดนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอต่อ ครม. ให้กำหนดไว้ยึดถือเป็นแนวทางเดียวกันแล้ว

ส่วนราชการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบให้บริการสาธารณะทางปกครองซึ่งเป็นภารกิจหลักของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

องค์การมหาชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

 

 คำกล่าวจากใจ

สมัยที่ผมรับราชการใหม่ ๆ นายอำเภอท่านแรกเขาได้สอนว่า เงินเดือนเรามาจากไหน มาจากหลวงใช่หรือไม่ หลวงเอามาจากไหน เอามาจากประชาชนใช่หรือไม่ ทีประชาชนเดือดร้อน ไม่คืนประชาชนบางล่ะ”

 

ขออนุญาตินำท่านมาเป็นแบบตัวอย่างราชการไทย (ชื่นชอบท่านเป็นการส่วนตัว)

 

button 1

 

หน่วยงานภาครัฐ

แนะนำรายการหน่วยงานภาครัฐ หรือข้อมูลจริงในการนำเสนองานบริการต่างๆ

กระทรวงแรงงาน

การเพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ

กระทรวงยุติธรรม

กำหนดนโยบายและแผน ทิศทางการพัฒนา และบูรณาการงานยุติธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม

.เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน

กระทรวงศึกษาธิการ

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล

กระทรวงคมนาคม

บริหารนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

กระทรวงการคลัง

 1. เสนอแนะนโยบายการคลังและเศรษฐกิจ
 2. บริหารการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
 3. บริหารการเงินแผ่นดิน
 4. บริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ

กระทรวงพลังงาน

เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาพลังงานในระดับพื้นที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระทรวงพาณิชย์

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

เป็นตัวแทนรัฐบาลในการประชุมและการเจรจาระหว่างประเทศ ปกป้อง รักษา และส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย ในเวทีทวิภาคี พหุภาคี และมีส่วนร่วมในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ

กระทรวงอุตสาหกรรม

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

กระทรวงมหาดไทย

กำกับดูแล จัดระบบการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงกลาโหม

ดำเนินงานเพื่อพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือข้อมูลงานกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน

button 1

สื่อสารสนเทศ

แนะนำสื่อวีดีโอของหน่วยงานหรืองานกิจกรรมต่างๆ

 • Up Next ผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ”
 • Up Next จังหวัดปทุมธานีร่วมกับ มธ.ดูงานการแปรรูปผักตบชวาแบบครบวงจร...
 • Up Next ผู้ว่า ฯ ปทุมธานี ลงพื้นที่รับฟังเรื่องร้องเรียนปัญหาสัญญาณไฟจราจร...
 • Up Next ผู้ว่า ฯ ปทุมธานี...
 • Up Next ผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในการดำรงชีวิต...
 • Up Next ผู้ว่าฯปทุมธานี...

button 1

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกิจกรรม

ลิงค์หน่วยงานราชการน่าสนใจ

 • customer 1
 • customer 2
 • customer 3
 • customer 4
 • customer 5
 • customer 6
 • customer 7
 • customer 8
 • customer 9