คำขวัญโรงเรียน : รักเรียนเด่น กีฬาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม 

โทร : 080-000-0000

งานกิจกรรม1 ของโรงเรียนประจำภาคเรียนการศึกษา